Sociale perspectieven op gender en seks: Verworvenheden en uitdagingen

  • Auteur:
    Ine Vanwesenbeeck
  • Pdf openbaar:
    No

Gender en seksualiteit zijn sterk verweven, in de wetenschap, in de maatschappij en in de geleefde werkelijkheid.Gender en seksualiteit zijn sterk verweven, in de wetenschap, in de maatschappij en in de geleefde werkelijkheid.De theorievorming vanuit sociaal perspectief op dit terrein kent een onmiskenbaar rijke geschiedenis. Ze wordtondersteund door een indrukwekkende body of knowledge vanuit empirisch onderzoek. In dit artikel worden deontwikkelingen vanaf halverwege de vorige eeuw op dat vlak geschetst. De belangrijkste theoretische invalshoekenen concepten worden behandeld en inhoudelijke verworvenheden worden benoemd. Centraal staat het begripheteronormativiteit, verwijzend naar het dominante stelsel van normen inzake mannelijkheid, vrouwelijkheid enseksualiteit en daaraan gekoppelde praktijken en instituties. Wetenschappelijk inzicht in de schadelijkheid van heteronormativiteiten in de onderliggende processen, dicteert als vanzelf een agenda voor sociale verandering. Zowelop wetenschappelijk als maatschappelijk vlak doen zich daarbij echter nog vele uitdagingen voor, waarvan enkelebelangrijke hier eveneens aan de orde zullen komen.

U dient ingelogd te zijn om dit artikel te kunnen bekijken. Klik hier om in te loggen of klik hier om lid te worden.

ISSUES