Aanwijzingen voor het manuscript

Elk manuscript bevat de volgende elementen in de hieronder weergegeven volgorde:

Personalia
Op de titelpagina worden vermeld: titel , voornaam en voorletter(s) van de auteur(s), functie, werkplek en volledig correspondentieadres van de auteur(s).

Samenvatting
Elk artikel dient aan te vangen met een korte, feitelijke samenvatting van de inhoud. Dit geldt niet voor bijdragen aan de rubrieken Forum, Congresverslag en Gesignaleerd. Een samenvatting is geen inleiding maar een geheel op zichzelf staande tekst van maximaal 250 woorden. De samenvatting van een bijdrage voor de rubrieken Onderzoek of Literatuuroverzicht worden gestructureerd naar: doel, methodiek, resultaten, discussie en conclusie. Gebruik in de samenvatting geen literatuurverwijzing.

Trefwoorden
Geef 3 tot 5 trefwoorden die van toepassing zijn op het manuscript. Deze worden gebruikt voor elektronische indexering.

Hoofdtekst
De leesbaarheid voor een brede beroepsgroep (zowel biomedisch als gedragswetenschappelijk) vereist dat specifieke vaktermen bij het eerste gebruik duidelijk worden omschreven. Citaten uit een vreemde taal dienen (ook) in het Nederlands vertaald te worden. Afkortingen worden bij het eerste gebruik voluit geschreven. In de tekst wordt verwezen naar literatuurreferenties conform APA richtlijnen (zie het document APA Richtlijn).

Dankbetuiging
Een dankbetuiging kan zinvol zijn voor een bijdrage waarvoor wel dank verschuldigd is, maar die geen vermelding als auteur rechtvaardigt of bij technische hulp. Zorg dat degene die wordt bedankt hiermee akkoord is.

Financiering
Vermeld indien van toepassing kort de financierende instantie(s).

Belangenconflict
Vermeld bij onderzoeksverslagen of er al dan niet een belang ligt waardoor de auteur voordelen heeft of zou kunnen hebben (anders dan alleen wetenschappelijke) bij de conclusies van de publicatie. Het onderdeel Belangenconflict is bedoeld om transparantie te tonen en geeft niet aan dat er ook een daadwerkelijk belang is. Het sluit de schijn van geheimhouding uit. Het niet vermelden van een belangenconflict wil niet zeggen dat er geen zou kunnen zijn.

Literatuur
Een goed verzorgde literatuurlijst is van groot belang. Dit is de verantwoordelijkheid van de auteur en niet van de eindredacteur. De APA-stijl wordt toegepast, zie APA Richtlijn versie 2010 >> pdf-file.

Summary
Een Engelse summary + Engelse titel is een vertaling van de Nederlandse samenvatting en is nodig mocht in de toekomst internationale indexering tot stand komen.

Figuren/illustraties
Deze dienen digitaal aangeleverd te worden in een gangbaar format (*.JPG, *,TIFF, etc.). Vergeet niet om in de tekst van het manuscript aan te duiden waar een figuur/illustratie ingevoegd dient te worden, evenals een tekst bij figuur of illustratie te voegen waarmee aangeduid wordt wat de illustratie voorstelt. Vooralsnog is kleurendruk niet mogelijk.

Rubrieken

Het tijdschrift biedt ruimte aan artikelen die verslag doen van vragen, bevindingen, en gedachten met betrekking tot het brede veld van de seksuologie: gedragswetenschappelijke, biomedische, sociologische, filosofische of forensische publicaties kunnen worden geplaatst. Literaire of beleidsmatige artikelen komen niet voor plaatsing in aanmerking. Neem bij twijfel contact op met de hoofdredacteur.

Voor de diverse rubrieken gelden aanvullende richtlijnen.

Onderzoek
Een onderzoeksverslag is bedoeld om de lezer inzichtelijk te maken waarom en hoe het onderzoek is verricht en op grond waarvan conclusies aanvaard of verworpen mogen worden. De verslaglegging kent een vaste structuur. Verdeel de hoofdtekst in vier paragrafen met de koppen Inleiding, Methoden, Resultaten en Beschouwing (of Discussie). Geef zo nodig bij langere stukken tekst subkopjes aan. De omvang van een manuscript (inclusief literatuur, tabellen of figuren) is maximaal 4500 woorden, met marges van 2,5 cm en dubbele regelafstand. Slechts in uitzonderlijke gevallen en na overleg met de redactie kan hiervan worden afgeweken. Indien er sprake is van mensgebonden onderzoek is het soms nodig dat een medisch-ethische toetsing plaatsvindt (bij voorkeur vooraf , maar achteraf mag ook). Zie voor verdere informatie www.ccmo-online.nl . Vermeld de status van deze toetsing in het verslag.

Literatuuroverzicht 
Niet alleen eigen onderzoeksresultaten maar ook die van anderen kunnen gebruikt worden om een onderwerp te belichten en hierover de lezer te informeren. Bij een dergelijk systematisch literatuuroverzicht wordt een vaste structuur gehanteerd: Inleiding, Methoden, Resultaten en Beschouwing (of Discussie). Bij de methodiek maakt u onder andere inzichtelijk hoe u de literatuur heeft geselecteerd. De resultaten kunnen in één overzichtelijke tabel worden geplaatst waardoor herhalingen in de tekst worden voorkomen; de belangrijkste resultaten worden uitgewerkt. Bij de beschouwing wordt niet alleen commentaar geleverd op de resultaten maar ook op het design en de kwaliteit van de studies. De omvang van een manuscript (inclusief literatuur, tabellen of figuren) is maximaal 4500 woorden, met marges van 2,5 cm en dubbele regelafstand. Slechts in uitzonderlijke gevallen en na overleg met de redactie kan hiervan worden afgeweken.

Beschouwing
In een wetenschappelijke beschouwing wordt een probleemstelling of thema naar voren gebracht waarbij de gedachtegang transparant wordt gemaakt. Theorieën en uitkomsten van eerder onderzoek worden geanalyseerd, opnieuw gewogen en ge(her)interpreteerd. Nieuwe inzichten en hypothesen worden aangedragen met mogelijke gevolgen voor verder onderzoek en verdere praktijk. Er kan worden geschreven vanuit twee vertrekpunten. In het eerste wordt gestart vanuit een vraag- of probleemstelling en toegewerkt naar een standpunt of suggestie. In het tweede geval wordt uitgegaan van een nieuwe opvatting en deze wordt onderbouwd met argumenten. Het betoog is consistent en controleerbaar; feiten en meningen worden gescheiden waarbij feiten worden ondersteund door literatuur. De omvang van een manuscript (inclusief literatuur, tabellen of figuren) is maximaal 4500 woorden, met marges van 2,5 cm en dubbele regelafstand. Slechts in uitzonderlijke gevallen en na overleg met de redactie kan hiervan worden afgeweken.

Casusbespreking
Aan de hand van één casus wordt een interessant fenomeen beschreven, een gedachte of suggestie naar voren gebracht of een vraag gesteld. De casus staat centraal; eventuele literatuur die de beweringen kunnen ondersteunen of tegenspreken kan worden vermeld maar hoeft niet uitvoerig te worden uitgediept. De omvang van het manuscript is maximaal 2000 woorden, met marges van 2,5 cm en dubbele regelafstand.

Klinische les
In een klinische les wordt aandacht gevraagd voor een seksueel probleem, diens diagnostiek en/of behandeling aan de hand van twee tot maximaal vier casus. Een klinische les dient een educatief doel. De casus zijn bedoeld ter illustratie; de beweringen of conclusies zijn gestoeld op literatuur zonder dat deze ten aanzien van het onderwerp volledig hoeft te zijn (maar wel actueel en bij voorkeur met een hoge mate van bewijskracht (richtlijn, RCT, literatuurreview, meta-analyse). Een klinische les geeft overwegingen voor de praktijk. De omvang van het manuscript is maximaal 2000 woorden, met marges van 2,5 cm en dubbele regelafstand.

Opinie (online)
In deze rubriek kunnen lezers inhoudelijk en beargumenteerd commentaar geven op een gepubliceerd artikel, bij voorkeur ondersteund door literatuur. Feiten en meningen zullen moeten worden onderscheiden. De omvang van een bijdrage voor deze rubriek is maximaal de helft van de bijdrage waarop men reageert. De hoofdredacteur kan zo nodig de auteur van het oorspronkelijke artikel vragen om een reactie die gelijktijdig kan worden gepubliceerd. De auteurs van de repliek en dupliek zullen van elkaars reactie op de hoogte worden gebracht.

Congresverslag (online)
Kennis en visies die zijn verkregen via congressen of symposia in binnen- of buitenland kunnen interessant zijn voor hen die niet aanwezig konden zijn. Wilt u de lezers hiervan op de hoogte brengen dan wordt dat zeer gewaardeerd. Neem tevoren contact op met de hoofdredacteur ten einde dubbele verslaglegging te voorkomen. De omvang van een manuscript (inclusief literatuur, tabellen of figuren) is maximaal 1500 woorden. Slechts in uitzonderlijke gevallen en na overleg met de redactie kan hiervan worden afgeweken.

Nieuws (online)
Er verschijnen vele, vooral Engelstalige, seksuologische tijdschriften. Indien u hierin een interessant artikel signaleert dat relevant zou kunnen zijn kunt u hierover een korte samenvatting schrijven. Neem tevoren contact op met de hoofdredacteur ten einde dubbele verslaglegging te voorkomen. De omvang van een manuscript (inclusief literatuur, tabellen of figuren) is maximaal 1000 woorden, Slechts in uitzonderlijke gevallen en na overleg met de redactie kan hiervan worden afgeweken.

 

Login Referenten

Hier dient u in te loggen als referent. Voor uw TVS account klikt u op de "Mijn TVS" button bovenin.

Auteurs en Referenten