De juridische en strafrechtelijke bemoeienis met plegers van seskueel geweld/misbruik: een overzicht van de Belgische en Nederlandse situatie

  • Auteur:
    Hilde Tubex
  • Pdf openbaar:
    Yes

De auteur geeft een overzicht van de evolutie van de wetgeving in Nederland en in België op het terrein van de seksuele delinquentie. Op internationaal niveau staat seksuele delinquentie eveneens in het centrum van de strafrechtelijke en maatschappelijke belangstelling. De bijdrage biedt een theoretische beschouwing op basis van de literatuur. Meer bepaald zijn het de recente initiatieven die door de Belgische en Nederlandse wetgever zijn genomen die hier voor het voetlicht komen. Deze initiatieven wijzen vooral op een toenemende repressie zoals een uitbreiding van de strafbaarstelling en een verhoging van de strafmaat. Tegelijk is er een zekere heropleving van de behandelidee zoals deze bestond in de vijftiger en zestiger jaren, waarbij het voornaamste doel van de bestraffing de "verbetering" van de dader is, en dit door een (gedwongen) behandeling. Alvorens de recente initiatieven te bekijken moet men rekening houden met de evolutie die eraan voorafging. Pakweg dertig jaar geleden was er een heel ander klimaat ten opzichte van seksuele handelingen. De auteur beperkt zich dan ook niet tot de jaren tachtig en negentig, maar begint haar overzicht in de golden sixties. Wat is er sindsdien gebeurd en waarom en hoe zijn we terechtgekomen bij het huidige zedelijkheidsbeleid? Tegen deze achtergrond worden de belangrijkste wettelijke ingrepen op het gebied van seksuele delinquentie toegelicht. Ten slotte worden beide landen vergeleken en formuleert de auteur enkele bedenkingen.

ISSUES