Seksueel functioneren van vrouwen met chronische buikpijn:De rol van angst en depressie

  • Auteur:
    Moniek ter Kuile, Philomeen Weijenborg, Philip Spinhoven
  • Pdf openbaar:
    Yes

In dit onderzoek werd nagegaan in welke mate vrouwen met Chronische BuikPijn (CBP) verschillen van gezonde proefpersonen in het rapporteren van seksuele problemen. Er is tevens gekeken of een mogelijke samenhang tussen CBP en het voorkomen van seksuele problemen beïnvloed wordt door somatische en/of psychologische factoren die een rol spelen bij vrouwen met CBP. 154 vrouwen met CBP en 58 op leeftijd gematchte controles vulden vragenlijsten in met betrekking tot seksueel functioneren, pijn, lichamelijke beperkingen, angst en depressie, seksueel misbruik en fysiek geweld in de voorgeschiedenis. Vrouwen met CBP rapporteerden meer vaginistische klachten, seksuele vermijding, non-sensualiteit en seksuele ontevredenheid in vergelijking met pijnvrije proefpersonen. Verder bleek dat seksuele problemen samenhingen met angst en depressieve symptomen en een voorgeschiedenis van seksueel misbruik, maar niet met somatische factoren zoals pijn intensiteit en lichamelijke beperkingen. Zowel angst als depressie medieerden het effect van CBP op seksuele problemen, ongeacht of er sprake was van seksueel misbruik in de voorgeschiedenis. Seksueel misbruik bleek een nietspecifi eke voorspeller te zijn voor seksuele problemen bij zowel vrouwen met CBP als controles. Uit de resulaten van dit onderzoek komt duidelijk naar voren dat het belangrijk is gericht aandacht te besteden aan het voorkomen van angst en depressie wanneer seksueel functioneren een probleem is bij vrouwen met langdurige buikpijnklachten.

ISSUES