Moeder-zoon symbiose en zedendelinquentie: Onderzoeksgegevens

  • Auteur:
    Karola Lehnecke, Karel Oei
  • Pdf openbaar:
    Yes

Onderzoek naar de invloed die een problematische gezinsconstellatie kan hebben op de ontwikkeling van een perverse persoonlijkheid respectievelijk het begaan van een zedelijk delict is een zeer complexe aangelegenheid. Het vergelijkende onderzoek onder een groep delinquenten die een TBS-waardig delict hadden gepleegd (waarop minstens 4 jaar gevangenisstraf staat), waarop de eerste auteur recent promoveerde, belicht dan ook maar een klein gedeelte van de ingewikkelde puzzel. In bepaalde gevallen wordt daadwerkelijk TBS opgelegd, in andere gevallen niet. Onderzoekster wilde in het onderzoek laten zien in hoeverre er tussen de beide populaties verschillen zijn in respons en behandelbaarheid, alsook de verschillen en overeenkomsten in gezinsconstellatie. Hiertoe werden de dossiers onderzocht van 15 TBS-veroordeelden en van een even grote groep niet- TBS-gestelden (dossiers afkomstig van Forensisch Psychiatrische Dienst). Een grotere omvang was niet mogelijk door een zijdens Justitie opgelegde beperking. Het onderzoek, hoe beperkt ook, wijst op significante overeenkomsten; verschillen hebben vooral betrekking op de strafwaardigheid en de voorgeschiedenis van betrokkenen. Er is voor gekozen geen controlegroep in het onderzoek te betrekken. Dat was niet relevant vanuit de strafbaarstelling noch de vraagstelling. Er zou in de contFolegroep niet van een (bestraft) delict sprake zijn. Ethisch zou het niet aanvaardbaar zijn mensen ter controle in te zetten die niets misdaan hebben. Vergelijking met een controlegroep ligt meer voor de hand bij een gezondheidsvraagstelling. Het onderzoek dat als titel draagt 'De rol van moeder-zoon symbiose in perversie en zedendelinquentie' werd in twee opeenvolgende artikelen belicht. In het eerste artikel, reeds eerder in dit tijdschrift verschenen, is ingegaan op de theoretische aanleiding van het onderzoek, de psychoanalytische theorievorming betreffende seksualiteit en de rol van seksuele verleiding in de persoonlijkheidsontwikkeling. In dit tweede artikel worden de resultaten van het onderzoek toegelicht.

ISSUES