Een kritische blik op de hechtingstheorie: Naar een meer diverse, dynamische, dyadische en positieve visie op hechting en seks

  • Auteur:
    Marieke Dewitte
  • Pdf openbaar:
    No

In dit theoretisch en beschouwend overzicht sta ik stil bij een aantal knelpunten die mogelijks interfereren met deIn dit theoretisch en beschouwend overzicht sta ik stil bij een aantal knelpunten die mogelijks interfereren met devaliditeit van de hechtingstheorie als verklaringsmodel voor seksuele responsen in een partnerrelatie en doe ik eenaantal suggesties om het perspectief op hechting en seks te wijzigen. Onderzoek tot nu toe gaat nog te veel uit vaneen statische, veralgemenende en eenzijdige focus op individuele verschillen in hechtingsoriëntatie waardoor belangrijkevariabelen onderbelicht worden en er te weinig diversiteit is in uitkomstmaten en doelgroepen. Ook het dynamischekarakter van hechting als emotieregulatie-systeem kreeg nog maar weinig aandacht waardoor een aantaltheoretische, methodologische en klinische vragen onbeantwoord bleven. Hechtingsoriëntaties ontwikkelen zich ininteractie met specifieke hechtingsfiguren en zijn bovendien context-afhankelijk en dus veranderbaar. Dit impliceertdat onderzoek zich meer zou moeten richten op de dyadische wisselwerking tussen de hechtingsoriëntaties vanbeide partners en een meer positieve visie uitdragen met als focus veilige hechting, veerkracht en beschermendefactoren, die de negatieve effecten van onveilige hechting kunnen tegengaan. Ik hoop met dit overzicht aan te tonenwaarom een meer diverse, dynamische, dyadische en positieve visie op hechting nodig is om seksualiteit tussenpartners beter te begrijpen.

U dient ingelogd te zijn om dit artikel te kunnen bekijken. Klik hier om in te loggen of klik hier om lid te worden.

ISSUES