De wegen in de extramurale AIDS-zorg

  • Auteur:
    L. Wigersma
  • Pdf openbaar:
    Yes

In de AIDS-bestrijding, het totaal van de activiteiten gericht tegen AIDS, bestaan ingebouwde tegenstellingen die geresulteerd hebben in een veelvormige, vaak controversiële aanpak. Over het doel van de inspanningen bestaat weinig verschil van inzicht, over de wegen waarlangs en de middelen waarmee het doel bereikt kan worden zijn de opvattingen verdeeld. Eerst worden drie controversen besproken die belangrijke gevolgen hebben gehad voor het karakter van de AIDS-bestrijding. Vervolgens wordt de invloed hiervan op de extramurale zorg, met name die welke de huisartsen bieden, beschreven. Tot slot worden aanbevelingen gedaan om de uiteenlopende wegen bij elkaar te brengen.

ISSUES