'Losse Leentje' en de kinderbescherming. Het zedenoffensief in de jaren dertig

  • Auteur:
    C. van Nijnatten
  • Pdf openbaar:
    Yes

In de kinderbescherming is seksualiteit nog steeds een belangrijke beoordelingscategorie, met name als het om meisjes gaat. Ook ontstaan rondom het terrein van de seksualiteit nieuwe particuliere initiatieven die vaak door de overheid gesteund of overgenomen worden. Het is daarom van belang te kijken naar een aantal discussies en ontwikkelingen op dit gebied in de jaren dertig. Toen was sprake van een zeker zedenoffensief, hetgeen resulteerde in particuliere initiatieven en overheidsnota's en -maatregelen. De preventieve kinderbeschermingsmaatregel, ondertoezichtstelling, maakte het mogelijk vroegtijdig in te grijpen in gezinnen. Bij meisjes was dan meestal sprake van bezorgdheid over zeden en seksualiteit. Meisjes werden daarbij niet alleen als gemakkelijke prooi van mannen, maar ook als aanstichster beschouwd.

ISSUES