Jongeren en het videoprogramma "Later begint nu". Belangrijkste resultaten van een representatief evaluatie- onderzoek bij 3200 leerlingen in 71 Secundaire Scholen in Vlaanderen

  • Auteur:
    A. Geeraert
  • Pdf openbaar:
    Yes

Naar aanleiding van het AIDS-probleem en de legalisering van de zwangerschapsonderbreking (1990) was er begin van de jaren '90 vanuit het schoolbeleid in Vlaanderen een vraag naar een nieuwe didactische aanpak in verband met de seksuele voorlichting en opvoeding. Het Departement van Onderwijs startte een sensibiliseringsprogramma waarin de relationele en seksuele opvoeding centraal wordt gesteld. Het vormde de aanleiding tot het maken van het videoprogramma "Later begint nu". Het heeft als doel de aanzet te vormen tot klasgesprekken rond een aantal belangrijke thema's. In het videoprogramma werd een evaluatie-opdracht ingebouwd, ze maakt er essentieel deel van uit. Het betreft een procesevaluatie. Dit betekent dat kan worden nagegaan hoe het videoprogramma en het daaropvolgend klasgesprek door de jongeren wordt ervaren. Onderhavig artikel gaat in op de belangrijkste evaluatieresultaten. Zij tonen aan dat het programma sensibiliserend werkt en in grote mate beantwoordt aan de vooropgestelde doelstellingen.

ISSUES