Aspecten van reproductieve gezondheid van Turkse immigranten in Nederland

  • Auteur:
    Olga Loeber
  • Pdf openbaar:
    Yes

Twee procent van de Nederlandse bevolking bestaat uit eerste en tweede generatie Turkse immigranten. Deze mensen zijn vaak afkomstig van het meer traditionele platteland van Oost en Zuid Turkije. Er bestaan tussen Turkije en Nederland grote verschillen in het gebruik van anticonceptie, ondergaan van abortus en de leeftijd waarop vrouwen kinderen krijgen. Dit artikel vergelijkt gegevens uit beide landen en beschrijft de verandering die in de loop van de tijd is opgetreden bij de Turkse immigranten in Nederland.
De verschillen tussen de groepen zijn grotendeels te herleiden tot andere gebruiken en rolopvattingen. Door de andere rolopvattingen ontstaan nogal eens conflicten zowel in partnerrelaties als tussen ouders en kinderen. Dit is met name duidelijk in de tweede generatie jongeren, die in Nederland zijn opgegroeid. Zij hebben enerzijds een aantal Nederlandse opvattingen overgenomen, maar houden anderzijds ook sterk vast aan sommige traditionele waarden. Het lijkt erop dat meisjes sneller accultureren dan jongens. Ook dat geeft problemen waarvoor een oplossing niet direct voorhanden is.

ISSUES