Als het nieuwe eraf is: Een verkenning van de seksualiteit in duurzame relaties van jong volwassenen

  • Auteur:
    J. Mouthaan, M. Meeuwisse, A.S. Meerstra en Th.G.M. Sandfort
  • Pdf openbaar:
    Yes

In deze bijdrage worden de resultaten gepresenteerd van een kwalitatief onderzoek naar veranderingen in het seksuele leven van jong volwassenen in duurzame heteroseksuele relaties. Bij een groep van elf vrouwen en negen mannen is onderzocht in hoeverre men gedurende de relatie veranderingen op seksueel gebied heeft waargenomen en welke veranderingen dit zijn. Verder is besproken wat men als oorzaak van deze veranderingen ziet en hoe men met deze veranderingen is omgegaan. De leeftijd van de geïnterviewde personen liep uiteen van tweeëntwintig tot zevenendertig jaar. De duur van de relaties van de respondenten varieerde van viereneenhalf tot twaalf jaar. Alle respondenten blijken in de loop van de tijd veranderingen in hun seksuele relatie te hebben ervaren. Deze veranderingen hebben betrekking op de mate waarin men zin heeft in seks, het nemen van initiatief tot seksueel contact, de frequentie waarmee men seksueel contact heeft, de duur van het contact, en de beleving ervan. De belangrijkste oorzaken die men voor de ervaren veranderingen ziet, hebben te maken met gewenning, het veranderen van gevoelens die men voor de partner heeft, toegenomen vertrouwdheid, hogere werkdruk, en samenwonen en trouwen. Het grootste gedeelte van de respondenten is met deze veranderingen in het seksleven omgegaan door er over te praten met de partner.

ISSUES