Manuscripten zijn niet elders gepubliceerd of (zullen niet) elders tegelijkertijd ter publicatie (worden) aangeboden. In overleg met de hoofdredacteur kan hiervan worden afgeweken. Een dubbelpublicatie in de vorm van een herbewerking van een oorspronkelijk (internationaal gepubliceerd) artikel behoort tot de mogelijkheden.

Elk manuscript bevat de volgende elementen in de hieronder weergegeven volgorde:

Personalia: op de titelpagina worden vermeld: titel , voornaam en voorletter(s) van de auteur(s); functie, werkplek van alle auteurs; en volledig correspondentieadres van de eerste auteur. 

Rubrieken

Maak hieronder uw keuze op welke categorie publicatie uw referaat betrekking heeft.

Samenvatting: elk artikel dient aan te vangen met een korte, feitelijke samenvatting van de inhoud. Dit geldt niet voor congresverslagen.

Een samenvatting is geen inleiding maar een geheel op zichzelf staande tekst van maximaal 250 woorden. Gebruik in de samenvatting geen literatuurverwijzing.

Trefwoorden: geef maximaal 5 trefwoorden die van toepassing zijn op het manuscript. Deze worden niet in de publicatie zichtbaar. De trefwoorden zullen worden gebruikt voor elektronische indexering. 

Hoofdtekst: de leesbaarheid voor een brede beroepsgroep (zowel biomedisch als gedragswetenschappelijk) vereist dat specifieke vaktermen bij het eerste gebruik duidelijk worden omschreven. Citaten uit een vreemde taal dienen (ook) in het Nederlands vertaald te worden. Afkortingen worden bij het eerste gebruik voluit geschreven.

In de tekst wordt verwezen naar literatuurreferenties conform de (meest recente) APA richtlijnen (zie het document APA Richtlijn).

Dankbetuiging: een dankbetuiging kan zinvol zijn voor een bijdrage waarvoor wel dank verschuldigd is, maar die geen vermelding als auteur rechtvaardigt of bij technische hulp.

Zorg dat degene die wordt  bedankt hiermee akkoord is.

Financiering: vermeld indien van toepassing kort de financierende instantie(s).

Belangenconflict: vermeld bij onderzoeksverslagen of er al dan niet een belang ligt waardoor de auteur voordelen heeft of zou kunnen hebben (anders dan alleen wetenschappelijke) bij de conclusies van de publicatie. Het onderdeel  Belangenconflict is bedoeld om transparantie te tonen en geeft niet aan dat er ook een daadwerkelijk belang is. Het niet vermelden van een belangenconflict wil niet zeggen dat er geen zou kunnen zijn.

Literatuur: een goed verzorgde literatuurlijst is van groot belang. Dit is de verantwoordelijkheid van de auteur en niet van de eindredacteur. De meest recente editie van de APA-stijl wordt toegepast.

Figuren/illustraties: deze dienen digitaal aangeleverd te worden in een gangbaar format (*.JPG, *,TIFF, etc.). Vergeet niet om in de tekst van het manuscript aan te duiden waar een figuur/illustratie ingevoegd dient te worden, evenals een tekst bij figuur of illustratie te voegen waarmee aangeduid wordt wat de illustratie voorstelt.

Rubrieken

Het tijdschrift biedt ruimte aan artikelen die verslag doen van vragen, bevindingen, en gedachten met betrekking tot het brede veld van de seksuologie: gedragswetenschappelijke, biomedische, sociologische, filosofische of forensische publicaties kunnen worden geplaatst. We verwelkomen empirische artikelen, klinische stukken, beschouwingen, opinies, maatschappelijke reflecties, beleidsstukken en literatuurtips, binnen de verschillende domeinen van hulpverlening, onderwijs, voorlichting en preventie, beleid en onderzoek. Neem bij twijfel contact op met de hoofdredacteur.

Voor de diverse rubrieken gelden de hier volgende aanvullende richtlijnen.

Onderzoek

Een onderzoeksverslag is bedoeld om de lezer inzichtelijk te maken waarom en hoe het onderzoek, zowel kwantitatief als kwalitatief, is verricht en op grond waarvan conclusies aanvaard of verworpen mogen worden. De verslaglegging kent een vaste structuur. Verdeel de hoofdtekst in vier paragrafen met de koppen Inleiding, Methoden, Resultaten en Discussie (of Conclusie). Geef zo nodig bij langere stukken tekst subkopjes aan. De omvang van een manuscript (exclusief samenvatting, literatuur, tabellen of figuren) is tussen de 3500 en 5000 woorden. In uitzonderlijke gevallen en na overleg met de redactie kan hiervan worden afgeweken.

Indien er sprake is van mensgebonden onderzoek is het soms nodig dat een medisch-ethische toetsing plaatsvindt (bij voorkeur vooraf , maar achteraf mag ook). Zie voor verdere informatie www.ccmo.nl. Vermeld de status van deze toetsing in het verslag.

Literatuuroverzicht

Niet alleen eigen onderzoeksresultaten maar ook die van anderen kunnen gebruikt worden om een onderwerp te belichten en hierover de lezer te informeren. Bij een dergelijk systematisch literatuuroverzicht wordt een vaste structuur gehanteerd: Inleiding, Methoden, Resultaten en Discussie (of Conclusie). Bij de methodiek maakt u onder andere inzichtelijk hoe u de literatuur heeft geselecteerd. De resultaten kunnen in één overzichtelijke tabel worden geplaatst waardoor herhalingen in de tekst worden voorkomen; de belangrijkste resultaten worden uitgewerkt. Bij de Discussie wordt niet alleen commentaar geleverd op de resultaten maar ook op het design en de kwaliteit van de studies. De omvang van een manuscript (exclusief samenvatting, literatuur, tabellen of figuren) is maximaal 5000 woorden. In uitzonderlijke gevallen en na overleg met de redactie kan hiervan worden afgeweken.

Beschouwing

In een wetenschappelijke of maatschappelijke of beleidsmatige beschouwing wordt een probleemstelling of thema naar voren gebracht waarbij de gedachtegang transparant wordt gemaakt. Maatschappelijke ontwikkelingen, veranderingen in beleid, theorieën en uitkomsten van eerder onderzoek worden geanalyseerd, opnieuw gewogen en ge(her)interpreteerd.  In geval van een wetenschappelijke beschouwing, worden nieuwe inzichten en hypothesen aangedragen met mogelijke gevolgen voor verder onderzoek en verdere praktijk.  Er kan worden geschreven vanuit twee  vertrekpunten. In het eerste wordt gestart vanuit een vraag- of probleemstelling en toegewerkt naar een standpunt of suggestie. In het tweede geval wordt uitgegaan van een nieuwe opvatting en deze wordt onderbouwd met argumenten. Het betoog is consistent en controleerbaar; feiten en meningen worden gescheiden waarbij feiten worden ondersteund door literatuur. De omvang van een manuscript (exclusief samenvatting, literatuur, tabellen of figuren) is maximaal 5000 woorden. In uitzonderlijke gevallen en na overleg met de redactie kan hiervan worden afgeweken.

Casusbespreking

Aan de hand van één of twee casussen wordt een interessant fenomeen beschreven, een gedachte of suggestie naar voren gebracht of een vraag gesteld. De casus staat centraal,  maar deze wordt  ondersteund door een empirische en theoretische onderbouwing aan de hand van verwijzingen naar wetenschappelijke literatuur. De omvang van het manuscript (exclusief samenvatting, literatuur, tabellen of figuren) is maximaal 3000 woorden. In uitzonderlijke gevallen en na overleg met de redactie kan hiervan worden afgeweken.

Klinische les

In een klinische les wordt aandacht gevraagd voor een seksueel probleem, diens diagnostiek en/of behandeling aan de hand van twee tot maximaal vier casussen. Een klinische les dient een educatief doel. De casus is bedoeld ter illustratie; de beweringen of conclusies zijn gestoeld op literatuur zonder dat deze ten aanzien van het onderwerp volledig hoeft te zijn (maar wel actueel en bij voorkeur met een hoge mate van bewijskracht (richtlijn, RCT, literatuurreview, meta-analyse). Een klinische les geeft overwegingen voor de praktijk. De omvang van het manuscript (exclusief samenvatting, literatuur, tabellen of figuren) is maximaal 3000 woorden. In uitzonderlijke gevallen en na overleg met de redactie kan hiervan worden afgeweken.

Opinie

In deze rubriek kunnen lezers inhoudelijk en beargumenteerd commentaar geven op een gepubliceerd artikel, een maatschappelijk probleem of een verandering in beleid, bij voorkeur ondersteund door literatuur. Feiten en meningen zullen moeten worden onderscheiden. In geval van een opinie over een wetenschappelijk artikel kan de hoofdredacteur zo nodig de auteur van het oorspronkelijke artikel vragen om een reactie; deze kan gelijktijdig worden gepubliceerd. De auteurs van de repliek en dupliek zullen van elkaars reactie op de hoogte worden gebracht.

Congresverslag

Kennis en visies die zijn verkregen via congressen of  symposia in binnen- of buitenland kunnen interessant zijn voor hen die niet aanwezig konden zijn. Wilt u de lezers hiervan op de hoogte brengen dan wordt dat zeer gewaardeerd.

Neem tevoren contact op met de hoofdredacteur ten einde dubbele verslaglegging te voorkomen. De omvang van een manuscript (exclusief literatuur, tabellen of figuren) is maximaal 1000 woorden. In uitzonderlijke gevallen en na overleg met de redactie kan hiervan worden afgeweken.

Artikelen elders gepubliceerd

Er verschijnen vele, vooral Engelstalige, seksuologische tijdschriften. Indien u hierin een interessant artikel signaleert dat relevant zou kunnen zijn, kunt u hierover een korte samenvatting schrijven. Neem tevoren contact op met de hoofdredacteur ten einde dubbele verslaglegging te voorkomen. De omvang van een manuscript (exclusief literatuur, tabellen of figuren) is maximaal 5000 woorden. Slechts in uitzonderlijke gevallen en na overleg met de redactie kan hiervan worden afgeweken.