Het effect van het peniele lichaamsbeeld op zelfwaardering en seksuele tevredenheid

  • Auteur(s) Kenny Wolfs, Mels van Driel , Eric Meuleman
  • Show to public No

Doel: In deze studie onderzoeken we de invloed van het peniele lichaamsbeeld op seksuele tevredenheid. Met het peniele lichaamsbeeld bedoelen we in deze studie de mate van tevredenheid over het uiterlijk van de penis. Ten tweede onderzoeken we of deze invloed een direct effect is of een indirect effect dat loopt via algemene zelfwaardering en de mate waarin het zelfbeeld afhangt van hoe men over zijn uiterlijk denkt (contingente zelfwaardering).
Methode: Honderd mannen met een minimum leeftijd van 18 jaar hebben online vragenlijsten over hun peniele lichaamsbeeld, tevredenheid met het seksleven en zelfwaardering ingevuld.
Resultaten: Het hebben van een negatief peniel lichaamsbeeld is geassocieerd met minder tevredenheid over het seksleven. Verder blijkt dat zelfwaardering, zowel algemene als contingente, geen effect heeft op de tevredenheid over het seksleven. Wel is het zo dat het hebben van een negatief peniel lichaamsbeeld naar verwachting samenhangt met een lagere algemene zelfwaardering en een hogere contingente zelfwaardering.
Discussie: Zelfwaardering is geen significante mediator voor het effect van het peniele lichaamsbeeld op seksuele tevredenheid. Mogelijk zou seksuele zelfwaardering, een specifieke vorm van zelfwaardering, een betere mediator zijn dan de vormen van zelfwaardering die wij hebben onderzocht. Aangezien dit het eerste onderzoek is naar deze relatie, doen wij suggesties voor de opzet van eventueel toekomstig onderzoek.
Conclusie: Dit onderzoek toont aan dat het peniele lichaamsbeeld een belangrijke voorspeller is van seksuele tevredenheid bij mannen.

Gepubliceerd in 2017, jaargang 41, Nummer 3

Het verband tussen online pornografiegebruik, seksualiteit en zelfbeeld van jonge vrouwen: een pilotstudie

  • Auteur(s) Tim van de Grift, Rieky Dikmans
  • Show to public Yes

Doel: Online pornografie kan op meerdere wijzen van invloed zijn op ‘offline’ seksualiteit. Vrouwen kijken online porno, maar er is weinig onderzoek gedaan naar de invloed op zelfbeeld en seksualiteit binnen deze groep. Het doel van dit onderzoek was om een eerste aanzet te geven om deze thema’s te onderzoeken.
Methodiek: In februari 2014 namen 53 vrouwelijke studenten deel aan dit pilotonderzoek. De zelfgeconstrueerde vragenlijst omvatte informatie over het pornogebruik, motivaties en gevoelens, en stellingen over de invloed van het porno kijken op zelfbeeld en seksualiteit.
Resultaten: De meerderheid van de vrouwen keek zelden online porno. De meest gerapporteerde motivaties om te kijken waren nieuwsgierigheid en opwinding, maar daarentegen werden ook gevoelens van schaamte, ongemak en afkeer werden gerapporteerd. Vrouwen rapporteerden dat online porno kijken leidde tot verhoogde zelfkritiek en toegenomen prestatiedruk. Dit was met name het geval bij vrouwen die vaker of samen met hun partner keken.
Discussie: In de literatuur wordt gesteld dat beïnvloeding van seksualiteit bij vrouwen door pornografie wordt gemedieerd via onder andere het zelfbeeld en seksuele socialisatie. Voor beide paden werden indicaties gevonden in het huidige onderzoek. De beperkingen van het pilotonderzoek en het onderzoeksontwerp begrenzen echter sterke uitspraken over dit onderwerp.
Conclusie: Zelfbeeld en seksualiteit van vrouwen lijken samen te hangen met online pornografiegebruik. Het huidige onderzoek heeft als doel om dit onderwerp op de klinische en onderzoeksagenda te zetten.

Gepubliceerd in 2016, jaargang 40, Nummer 2

ISSUES