Pornografie-onderzoek in verleden, heden en toekomst

  • Auteur Ine Vanwesenbeeck
  • Pdf openbaar No

In dit artikel herleest de auteur enkele publicaties over (vrouwen en) pornografie die begin jaren tachtig van de vorige eeuw in het Tijdschrift voor Seksuologie en het Tijdschrift voor Vrouwenstudies verschenen. Beschouwd wordt hoe onderzoek en kennis in de loop van de jaren is verbeterd. Enkele cruciale inzichten over vrouwen en porno die sindsdien zijn ontwikkeld passeren de revue. Ook beperkingen van het huidige onderzoek worden besproken en leiden tot wensen voor toekomstig onderzoek. Daarnaast staat het porno-onderzoek voor de uitdaging grip te krijgen op een zich diversifiërende pornografische praktijk in een steeds sterker gemediatiseerde samenleving.

Gepubliceerd in 2016, jaargang 40, Nummer 3

Het verband tussen online pornografiegebruik, seksualiteit en zelfbeeld van jonge vrouwen: een pilotstudie

  • Auteur Tim van de Grift, Rieky Dikmans
  • Pdf openbaar Yes

Doel: Online pornografie kan op meerdere wijzen van invloed zijn op ‘offline’ seksualiteit. Vrouwen kijken online porno, maar er is weinig onderzoek gedaan naar de invloed op zelfbeeld en seksualiteit binnen deze groep. Het doel van dit onderzoek was om een eerste aanzet te geven om deze thema’s te onderzoeken.
Methodiek: In februari 2014 namen 53 vrouwelijke studenten deel aan dit pilotonderzoek. De zelfgeconstrueerde vragenlijst omvatte informatie over het pornogebruik, motivaties en gevoelens, en stellingen over de invloed van het porno kijken op zelfbeeld en seksualiteit.
Resultaten: De meerderheid van de vrouwen keek zelden online porno. De meest gerapporteerde motivaties om te kijken waren nieuwsgierigheid en opwinding, maar daarentegen werden ook gevoelens van schaamte, ongemak en afkeer werden gerapporteerd. Vrouwen rapporteerden dat online porno kijken leidde tot verhoogde zelfkritiek en toegenomen prestatiedruk. Dit was met name het geval bij vrouwen die vaker of samen met hun partner keken.
Discussie: In de literatuur wordt gesteld dat beïnvloeding van seksualiteit bij vrouwen door pornografie wordt gemedieerd via onder andere het zelfbeeld en seksuele socialisatie. Voor beide paden werden indicaties gevonden in het huidige onderzoek. De beperkingen van het pilotonderzoek en het onderzoeksontwerp begrenzen echter sterke uitspraken over dit onderwerp.
Conclusie: Zelfbeeld en seksualiteit van vrouwen lijken samen te hangen met online pornografiegebruik. Het huidige onderzoek heeft als doel om dit onderwerp op de klinische en onderzoeksagenda te zetten.

Gepubliceerd in 2016, jaargang 40, Nummer 2

ISSUES