Psychologische theorieën over seksualiteit: Een evaluatie

  • Auteur Jacques van Lankveld & Luk Gijs
  • Pdf openbaar No

In dit themanummer over psychologische theorievorming over seksualiteit werden een achttal theoretische gezichtspuntenIn dit themanummer over psychologische theorievorming over seksualiteit werden een achttal theoretische gezichtspuntenbeschreven, die een groot deel van de seksuologie bestrijken. De reikwijdte van deze theorieën wisselt: sommigebeogen meerdere seksuele fenomenen te verklaren, andere zijn toegespitst op een specifiek seksueel fenomeen.In deze slotreflectie wordt de kwaliteit van deze theorieën geëvalueerd met wetenschapsfilosofische criteria zoalsverklarende en predictieve kracht, empirische onderbouwing en klinische bruikbaarheid. Vastgesteld wordt dat sommigetheoretische perspectieven regressief zijn en andere progressief. Verder worden een aantal knelpunten van dehuidige psychologische theorievorming over seksualiteit gesignaleerd. Deze knelpunten betreffen vooral de westerseen ahistorische bias in de huidige psychologische theorievorming over seksualiteit.

Gepubliceerd in 2020, jaargang 44, Nummer 4

Homofobie en vooroordeel: een wetenschapsfilosofische evaluatie van recent sociaalpsychologisch onderzoek naar homonegativiteit

  • Auteur Andreas De Block, Olivier Lemeire
  • Pdf openbaar Yes

Beschouwing.

Gepubliceerd in 2014, jaargang 38, Nummer 3

ISSUES