Zijn gezinnen van jeugdige zedendelinquenten complex? Een exploratief onderzoek naar gezinskenmerken van jeugdige zedendelinquenten, type kindmisbruiker.

  • Auteur Corinne Peeters, Jan Hendriks
  • Pdf openbaar Yes

Uit de beperkte literatuur over gezinnen van jeugdige zedendelinquenten komt, veelal op basis van casestudies, naar voren dat deze gezinnen complex en disfunctioneel zijn. De gebieden waarop de gezinnen volgens deze literatuur disfunctioneren, zijn onder andere de seksuele opvoeding, het gezinsklimaat en de gezinsstructuur. Het huidige onderzoek brengt met behulp van een vragenlijstpakket achtergrondkenmerken, de seksuele opvoeding, het gezinsklimaat en de gezinsstructuur van 27 gezinnen van residentieel geplaatste jeugdige zedendelinquenten in kaart. Ouders beoordelen hun gezinsfunctioneren op gebied van het openlijk en direct uiten van gevoelens en meningen en de betrokkenheid van de gezinsleden op hun sociale omgeving als disfunctioneel.
Als het gaat om gezinsklimaat wijken de gezinnen, volgens de ouders, af van de normale populatie voor wat betreft cohesie, toezicht, normen en sociale oriëntatie en volgens de jongeren op aspecten als conflicten, organisatie, normen en sociale oriëntatie. Ouders en jongeren vinden dat de gezinsleden niet echt een mening hebben over normen en waarden en weinig betrokken zijn op de sociale omgeving. Op gebied van gezinsstructuur worden geen disfunctionele beoordelingen gevonden en wijken de gezinnen niet significant af van de normale bevolking. Echter de mening van ouders en behandelaars enerzijds en die van jongeren anderzijds wijkt af op dit punt. Dit onderzoek biedt een eerste bescheiden aanzet om beter onderbouwd tot een meer gedifferentieerde behandeling te komen van jeugdige zedendelinquenten en hun gezinnen en geeft inzicht in de gezinsfactoren waar deze gezinnen zelf problemen ervaren.

Gepubliceerd in 2013, jaargang 37, Nummer 3

ISSUES