De predictieve validiteit van de J-SOAP II bij mannelijke jeugdige zedendelinquenten

  • Auteur Chantal J.W. van den Berg & Jan Hendriks
  • Pdf openbaar Yes

Deze studie rapporteert een verkennend onderzoek naar de predictieve validiteit van de J-SOAP II voor de voorspelling van het zeden- en algemene recidiverisico onder jeugdige mannelijke zedendelinquenten. Data van 630 onderzochte dan wel behandelde mannelijke zedendelinquenten tussen 12 en 19 jaar oud werden verzameld. Zowel het klinisch oordeel als het voorspelde recidiverisico middels de J-SOAP II en de feitelijke recidivecijfers werden vervolgens vastgesteld en vergeleken. De J-SOAP II overschat het risico op recidive naar een zedendelict sterk, terwijl het algemene recidiverisico enigszins wordt onderschat. Hierbij wordt een statistisch significante samenhang gevonden tussen de recidiveschatting van de J-SOAP II en het daadwerkelijke algemene recidivecijfer. Voor zedenrecidive wordt geen samenhang gevonden met de inschatting van het recidiverisico door middel van de J-SOAP II. Omdat risicotaxatie verstrekkende gevolgen kan hebben voor de behandeling van jeugdige zedendelinquenten, is adequate risicotaxatie van groot belang. Gelet op de overschatting van de kans op zedenrecidive door de J-SOAP II, lijkt het niet wenselijk om voor risicovoorspelling enkel af te gaan op deze vragenlijst. Verder onderzoek naar de validiteit en verbetering van het instrument is daarom noodzakelijk.

Gepubliceerd in 2020, jaargang 44, Nummer 3

Jeugdige plegers van zedendelicten

  • Auteur Chantal van den Berg, Zohra Lkasbi, Daniel Neves Ramos
  • Pdf openbaar Yes

Samenvatting

Dit artikel geeft een overzicht van onderwerpen die in de afgelopen vijf jaar zijn verschenen in de empirische literatuur over jeugdige daders van zedendelicten. De onderwerpen zijn geselecteerd door het systematisch doorzoeken van de Scopus database van uitgever Elsevier en behelzen de prevalentie, criminele carrière, risicofactoren, typologieën en interventies. Een korte alinea zal aandacht besteden aan meisjes die zich schuldig maken aan zedendelicten. In de conclusie zal gereflecteerd worden op de ontwikkelingen en op mogelijkheden voor toekomstig onderzoek.

Gepubliceerd in 2019, jaargang 43, Nummer 1

Jeugdige zedendelinquenten: een review van de literatuur 2006-2010

  • Auteur Anton van Wijk, Yvette Schoenmakers, Nathanja Kerkhof-van Holsteijn
  • Pdf openbaar Yes

Jeugdige zedendelinquenten zijn reeds enkele decennia onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. In deze review wordt nagegaan wat de stand van zaken is in de recente literatuur. Een search in zeven databases over een periode van vijf jaar (2006-2010) leverde in totaal 139 artikelen over jeugdige zedendelinquenten op. De hoofdonderwerpen van die artikelen hebben betrekking op kenmerken en achtergronden, risicotaxatie en recidive, assessment en behandeling, en beleid aangaande registratie. In deze review worden de belangrijkste bevindingen uit de recente literatuur binnen deze onderwerpen beschreven en suggesties gedaan voor toekomstig onderzoek.

Gepubliceerd in 2012, jaargang 36, Nummer 1

Zijn gezinnen van jeugdige zedendelinquenten complex? Een exploratief onderzoek naar gezinskenmerken van jeugdige zedendelinquenten, type kindmisbruiker.

  • Auteur Corinne Peeters, Jan Hendriks
  • Pdf openbaar Yes

Uit de beperkte literatuur over gezinnen van jeugdige zedendelinquenten komt, veelal op basis van casestudies, naar voren dat deze gezinnen complex en disfunctioneel zijn. De gebieden waarop de gezinnen volgens deze literatuur disfunctioneren, zijn onder andere de seksuele opvoeding, het gezinsklimaat en de gezinsstructuur. Het huidige onderzoek brengt met behulp van een vragenlijstpakket achtergrondkenmerken, de seksuele opvoeding, het gezinsklimaat en de gezinsstructuur van 27 gezinnen van residentieel geplaatste jeugdige zedendelinquenten in kaart. Ouders beoordelen hun gezinsfunctioneren op gebied van het openlijk en direct uiten van gevoelens en meningen en de betrokkenheid van de gezinsleden op hun sociale omgeving als disfunctioneel.
Als het gaat om gezinsklimaat wijken de gezinnen, volgens de ouders, af van de normale populatie voor wat betreft cohesie, toezicht, normen en sociale oriëntatie en volgens de jongeren op aspecten als conflicten, organisatie, normen en sociale oriëntatie. Ouders en jongeren vinden dat de gezinsleden niet echt een mening hebben over normen en waarden en weinig betrokken zijn op de sociale omgeving. Op gebied van gezinsstructuur worden geen disfunctionele beoordelingen gevonden en wijken de gezinnen niet significant af van de normale bevolking. Echter de mening van ouders en behandelaars enerzijds en die van jongeren anderzijds wijkt af op dit punt. Dit onderzoek biedt een eerste bescheiden aanzet om beter onderbouwd tot een meer gedifferentieerde behandeling te komen van jeugdige zedendelinquenten en hun gezinnen en geeft inzicht in de gezinsfactoren waar deze gezinnen zelf problemen ervaren.

Gepubliceerd in 2013, jaargang 37, Nummer 3

ISSUES