-->

Artikelen in het huidige nummer, 2012, jaargang 36, nr. 3

Redactioneel: Variatie, Peter Leusink

PDF

Aseksualiteit: een kwestie van variatie of pathologie?, Ellen Van Houdenhove, Luk Gijs, Guy T'Sjoen, Paul Enzlin

In dit eerste artikel van een tweeluik over aseksualiteit wordt dieper in gegaan op de vraag of aseksualiteit als pathologie dan wel als variatie van normaliteit dient te worden beschouwd. ...lees meer
PDF

Parafiele en niet-parafiele seksualiteit bij cliënten met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Overwegingen en therapeutische mogelijkheden, Bernard ten Hag

Dit artikel onderzoekt het seksuele aspect van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Betoogd wordt dat seksueel grensoverschrijdend gedrag lang niet altijd door een bijzondere seksuele voorkeur bepaald wordt en dat gewaakt moet worden voor het pathologiseren of medicaliseren van crimineel gedrag en het criminaliseren van normaal seksueel gedrag. ...lees meer
PDF

volgende

Achilleshiel van Nederland: de pedofiel uitgedaagd, Erik van Beek

Er lijkt zich binnen de pedofiele subcultuur een verschuiving voor te doen, die aanzet kan geven tot herbezinning van overheden, pedofielen en de publieke opinie, op hun standpunten. Deze worden in dit artikel besproken. Tevens wordt stilgestaan bij de vraag of pedofilie een geaardheid of een ziekte moet worden genoemd. De leemtes in de huidige DSM-4TR classificatie van pedofilie en enkele voorgestelde veranderingen in de toekomstige DSM-5 worden besproken. De voor- en nadelen van alternatieve manieren van pedofiele opwindingsregulatie, en de wettige (on) mogelijkheden daarvan, worden bediscussieerd. ...lees meer
PDF

EMDR behandeling van PTSS na seksueel misbruik bij een vaginistische vrouw: een casus, Jacqueline de Groot, Ad de Jongh

De in dit artikel besproken casus is een voorbeeld van hoe seksueel misbruik vaginisme kan induceren en hoe in dergelijke gevallen een trauma-gerichte behandelaanpak succesvol kan zijn. ...lees meer
PDF

Het onbewuste in de klinische psychologie opnieuw beschouwd: Onbewust onbekwaam?, Jacques van Lankveld

In zijn oratie besteedt de auteur aandacht aan een aantal aspecten van de klinische psychologie, het kennisgebied van zijn leerstoel. ...lees meer
PDF

volgende

Aseksuelen zelf aan het woord, Kim ten Tusscher

De auteur reageert op het artikel van Ellen Van Houdenhove et al. over aseksualiteit dat in dit nummer is gepubliceerd. ...lees meer
PDF

Literatuurbulletin

PDF

begin |

Aseksualiteit: een kwestie van variatie of pathologie? Ellen Van Houdenhove, Luk Gijs, Guy T'Sjoen, Paul Enzlin

In dit eerste artikel van een tweeluik over aseksualiteit wordt dieper in gegaan op de vraag of aseksualiteit als pathologie dan wel als variatie van normaliteit dient te worden beschouwd. In een vervolgartikel zal er aandacht worden besteed aan de kenmerken en geassocieerde factoren van aseksualiteit, de voorhanden zijnde theoretische verklaringsmodellen en eventuele klinische implicaties van aseksualiteit. Hoewel er de laatste tien jaar steeds meer aandacht is voor aseksualiteit, blijft het inzicht in dit fenomeen beperkt. Hoewel het sinds de jaren 50 sporadisch in de seksuologische literatuur wordt vermeld, is empirisch onderzoek naar dit thema pas echt gestart in 2004. Tot heden is er geen overeenstemming over de definitie van aseksualiteit: definiëren we het op basis van (afwezigheid van) seksueel gedrag, op basis van (afwezigheid van) seksueel verlangen of seksuele aantrekking of op basis van zelfidentificatie? Naargelang de definitie die wordt gehanteerd, varieert de prevalentie tussen 0.6% tot 5.5%. Indien aseksualiteit wordt gedefinieerd als een afwezigheid van seksueel verlangen, dient de vraag te worden gesteld in welke mate er sprake is van overlap met een Hypoactief Seksueel Verlangenstoornis (HSDD). Het onderscheid tussen beide zou kunnen worden gemaakt op basis van aanwezigheid van seksuele aantrekking en/of op basis van de aanwezigheid van subjectief lijden. Immers, bij personen met HSDD worden beide kenmerken verondersteld aanwezig te zijn, maar niet bij aseksuele personen. Verder worden enkele methodologische beperkingen in het onderzoek naar aseksualiteit besproken en wordt ervoor gepleit om aseksualiteit niet a priori als pathologie te beschouwen, maar als weinig voorkomende variatie.

begin | volgende

Parafiele en niet-parafiele seksualiteit bij cliënten met seksueel grensoverschrijdend gedrag Bernard ten Hag

Personen met seksueel grensoverschrijdend gedrag staan erg negatief in de belangstelling en het overheersende beeld is dat het om ongeneeslijke en perverse personen gaat. De maatschappelijke context van seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt gekenmerkt door morele paniek, waarbij er grote verontrusting is over verschijnselen die bij nader inzien minder kwaadaardig en wijdverbreid of zelfs uitzonderlijk zijn. Onderzoek wijst uit dat plegers van seksuele delicten minder vaak recidiveren dan geweldplegers en dat behandeling bijdraagt aan vermindering van recidive. Dit artikel onderzoekt het seksuele aspect van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Betoogd wordt dat seksueel grensoverschrijdend gedrag lang niet altijd door een bijzondere seksuele voorkeur bepaald wordt en dat gewaakt moet worden voor het pathologiseren of medicaliseren van crimineel gedrag en het criminaliseren van normaal seksueel gedrag. Seksuele motieven voor seksueel grensoverschrijdend gedrag komen naast een parafilie ook voort uit hyperseksueel gedrag en een gebrekkige seksuele regulatie. Andere niet- seksuele motieven als het zoeken naar intimiteit en het reguleren van onplezierige gevoelens spelen eveneens een belangrijke rol. Het artikel besluit met suggesties voor behandelinterventies voor zowel seksuele als niet-seksuele motieven.

begin | vorige | volgende

Achilleshiel van Nederland: de pedofiel uitgedaagd Erik van Beek

Het huidige grimmige klimaat jegens pedofielen en pedoseksuelen lijkt tot een steeds grotere polarisatie te leiden tussen diverse groepen in de samenleving. Dit staat niet los van een breder maatschappelijk probleem, waarbij fixatie op en streven naar een risicoloze samenleving vanuit een 'veiligheidsutopie', steeds meer het zicht belemmert op verstandige en doordachte interacties met minderheden en medeburgers in het algemeen. Er lijkt zich echter binnen de pedofiele subcultuur een verschuiving voor te doen, die aanzet kan geven tot herbezinning van overheden, pedofielen en de publieke opinie, op hun standpunten. Deze worden in dit artikel besproken. Tevens wordt stilgestaan bij de vraag of pedofilie een geaardheid of een ziekte moet worden genoemd. De leemtes in de huidige DSM-4TR classificatie van pedofilie en enkele voorgestelde veranderingen in de toekomstige DSM-5 worden besproken. De voor- en nadelen van alternatieve manieren van pedofiele opwindingsregulatie, en de wettige (on) mogelijkheden daarvan, worden bediscussieerd.

begin | vorige | volgende

EMDR behandeling van PTSS na seksueel misbruik bij een vaginistische vrouw: een casus Jacqueline de Groot, Ad de Jongh

Een 24 jarige vrouw is vier jaar geleden seksueel misbruikt. Sindsdien was het voor haar onmogelijk gemeenschap te hebben met haar huidige partner (secundair vaginisme). Bovendien had ze klachten die behoren bij een posttraumatische stress-stoornis, ofwel PTSS. Ze zocht hulp bij een psycholoog-seksuoloog. De behandeling nam vijf zittingen in beslag en bestond uit een aanpak gericht op de verwerking van herinneringen aan het misbruik middels EMDR. Dit leidde er uiteindelijk toe dat de PTSS-klachten verdwenen en gemeenschap weer mogelijk was. Deze casus is een voorbeeld van hoe seksueel misbruik vaginisme kan induceren en hoe in dergelijke gevallen een trauma-gerichte behandelaanpak succesvol kan zijn.

begin | vorige | volgende

Het onbewuste in de klinische psychologie opnieuw beschouwd: Onbewust onbekwaam? Jacques van Lankveld

In zijn oratie besteedt de auteur aandacht aan een aantal aspecten van de klinische psychologie, het kennisgebied van zijn leerstoel. De klinische psychologie houdt zich bezig met drie hoofdvraagstukken: a. welke psychische stoornissen kunnen worden onderscheiden?; b. hoe ontstaan deze stoornissen en hoe komt het dat ze blijven voortbestaan?; en c. op welke manier kunnen ze worden verholpen of voorkomen? Er worden voorbeelden geven uit de seksuologie, het deelgebied van de klinische psychologie waarop de auteur zijn wetenschappelijk onderzoek heeft gericht.

begin | vorige | volgende

Aseksuelen zelf aan het woord Kim ten Tusscher

De auteur reageert op het artikel over aseksualiteit dat in dit nummer is gepubliceerd. Als aanvulling op deze theoretische beschouwing is zij op zoek gegaan naar de verhalen achter aseksualiteit. Zij heeft vijf aseksuelen uit Vlaanderen en Nederland geïnterviewd. Ze wilde weten hoe aseksuelen hun geaardheid zelf ervaren en welke reacties zij krijgen van anderen. Ook vroeg zij hun hoe zij zich bewust werden van hun identiteit en of ze tevreden zijn met wie ze zijn.

begin | vorige