Het Tijdschrift voor Seksuologie is een wetenschappelijk kwartaalblad over onderzoek en ontwikkelingen op het gebied van de seksuologie. TvS is een uitgave van de Stichting Tijdschrift voor Seksuologie, nauw gelieerd aan de Nederlandse en de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie. Het staat open voor Nederlandstalige wetenschappelijke bijdragen over hulpverlening, onderzoek, opleiding en onderwijs, vorming, voorlichting en preventie.

Artikelen in het huidige nummer, 2014, jaargang 38, nr. 2

Redactioneel: Lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren in Nederland en Vlaanderen,  Lisette Kuyper, Henny Bos

PDF

Een literatuurstudie naar de psychosociale uitkomsten van negatieve bejegening door leeftijdgenoten gerelateerd aan de seksuele oriëntatie of genderidentiteit/expressie van jongeren, Gabriël van Beusekom, Kate Collier, Henny Bos, Theo Sandfort

Dit overzichtsartikel richt zich op de psychosociale uitkomsten van negatieve bejegening door leeftijdgenoten die (a) gebaseerd is op de seksuele oriëntatie of genderidentiteit/-expressie van jongeren of (b) gericht is op seksuele minderheids- en gendernonconforme jongeren...
lees meer

De rol van welbevinden bij de impact van seksuele identificatie op falen in het secundair onderwijs in Vlaanderen, Saskia Aerts, Alexis Dewaele, Nele Cox, Mieke Van Houtte

Internationaal onderzoek heeft herhaaldelijk aangetoond dat holebi-jongeren op school slechter presteren dan heteroseksuele jongeren... lees meer

volgende

Gendernonconformiteit, stigmatisering, en psychologisch welzijn van Nederlandse lesbische, homoseksuele, en biseksuele jongeren, Laura Baams, Henny Bos

Gendernonconformiteit staat voor kenmerken die afwijken van de verwachtingen en rollen van mannen en vrouwen in de Nederlandse maatschappij. Gendernonconforme personen ervaren meer stigmatisering en afwijzing. In de huidige studie onderzoeken we onder Nederlandse lesbische, homo, en biseksuele jongeren of deze negatieve ervaringen gerelateerd zijn aan een lagere mate van psychologisch welzijn...
lees meer

´´Ik vind het vies als twee jongens met elkaar zoenen.´´ Houding ten opzichte van lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren onder Nederlandse scholieren, Simone de Roos, Lisette Kuyper, Jurjen Iedema

In de media en politiek is veel te doen over hoe met seksuele diversiteit op middelbare scholen wordt omgegaan. Jongeren zijn veelal niet positief over homoseksualiteit en homojongeren ervaren op scholen een negatieve bejegening en daarmee samenhangende gezondheidsproblemen. Er zijn maar weinig Nederlandse studies naar de factoren die bij de houding van jongeren van belang zijn...
lees meer

volgende

Verschillen in seksuele (on)gezondheid tussen homo-, hetero- en biseksuele jongeren, Koenraad Vermey, Hanneke de Graaf, Bouko Bakker

Doelen van dit onderzoek zijn het beschrijven van de dimensies van seksuele oriëntatie en het identificeren van seksuele gezondheidsverschillen tussen Nederlandse homo-, hetero- en biseksuele jongeren van 12-25 jaar...
lees meer

| vorige | begin |

Nieuws:

Responsief seksueel verlangen bij mannen, Hester Pastoor

Literatuurbulletin

| vorige | begin |

Een literatuurstudie naar de psychosociale uitkomsten van negatieve bejegening door leeftijdgenoten gerelateerd aan de seksuele oriëntatie of genderidentiteit/expressie van jongeren Gabriël van Beusekom, Kate Collier, Henny Bos, Theo Sandfort

Dit overzichtsartikel richt zich op de psychosociale uitkomsten van negatieve bejegening door leeftijdgenoten die (a) gebaseerd is op de seksuele oriëntatie of genderidentiteit/-expressie van jongeren of (b) gericht is op seksuele minderheids- en gendernonconforme jongeren. Elektronische databanken met sociaalwetenschappelijke onderzoekspublicaties zijn bekeken aan de hand van vooropgestelde trefwoorden. Deze zoektocht is beperkt tot publicaties uit de periode 1995-2012. In totaal werden 39 publicaties uit 12 verschillende landen gevonden. Om de Nederlandse/Vlaamse situatie beter in kaart te brengen werd er daarnaast ook gebruik gemaakt van onderzoeksrapporten van Nederlandse/Vlaamse onderzoeksinstituten. Dit leverde vijf extra Nederlandse en twee extra Vlaamse studies op. In de gevonden studies waren de respondenten op diverse manieren geworven. vervolg abstract

begin | volgende

Vervolg abstract van: Een literatuurstudie naar de psychosociale uitkomsten van negatieve bejegening door leeftijdgenoten gerelateerd aan de seksuele oriëntatie of genderidentiteit/expressie van jongeren Gabriël van Beusekom, Kate Collier, Henny Bos, Theo Sandfort

Daarnaast was er diversiteit in de operationalisatie van centrale concepten, zoals bijvoorbeeld seksuele oriëntatie. Desondanks werd in deze literatuurstudie bewijs gevonden dat negatieve bejegening door leeftijdgenoten gerelateerd aan de seksuele oriëntatie of genderidentiteit/-expressie van adolescenten samenhangt met een verminderde psychische gezondheid, meer schoolgerelateerde problemen en meer middelengebruik.

begin | volgende

De rol van welbevinden bij de impact van seksuele identificatie op falen in het secundair onderwijs in Vlaanderen Saskia Aerts, Alexis Dewaele, Nele Cox, Mieke Van Houtte

Internationaal onderzoek heeft herhaaldelijk aangetoond dat holebi-jongeren op school slechter presteren dan heteroseksuele jongeren. Tegelijk is ook aangetoond dat holebi-jongeren vaker een lager welbevinden hebben. Hoewel we weten uit onderwijsonderzoek dat welbevinden een belangrijke impact heeft op schools presteren, is slechts in beperkte mate onderzocht of het lagere welbevinden van holebi-jongeren hun zwakkere schoolprestaties kan verklaren. Deze studie heeft daarom als centrale hypothese dat holebi´s vaker falen op school omdat zij een lager welbevinden ervaren. De analyses zijn gebaseerd op data van Zzzip@Youth, verzameld in de herfst van 2007 door middel van een online survey bij 1745 leerlingen uit het secundair onderwijs in Vlaanderen. vervolg abstract

begin | vorige | volgende

Vervolg abstract van:  Saskia Aerts, Alexis Dewaele, Nele Cox, Mieke Van Houtte

Voor deze studie wordt gebruik gemaakt van stapsgewijze logistische regressieanalyse, waarbij wordt nagegaan wat de kans is op falen. De resultaten laten zien dat seksuele identificatie op zich niet gerelateerd is aan schools falen, maar de introductie van een interactie van seksuele identificatie met gender laat zien dat lesbische meisjes een grotere kans hebben te falen dan heteroseksuele meisjes en homoseksuele jongens. In tegenstelling tot de verwachting, kan deze grotere faalkans niet verklaard worden door het lagere welbevinden van deze meisjes. Mogelijke alternatieve verklaringen, waarbij gender en genderidentiteit centraal staan, worden besproken.

begin | vorige | volgende

Gendernonconformiteit, stigmatisering, en psychologisch welzijn van Nederlandse lesbische, homoseksuele, en biseksuele jongeren Laura Baams, Henny Bos

Gendernonconformiteit staat voor kenmerken die afwijken van de verwachtingen en rollen van mannen en vrouwen in de Nederlandse maatschappij. Gendernonconforme personen ervaren meer stigmatisering en afwijzing. In de huidige studie onderzoeken we onder Nederlandse lesbische, homo, en biseksuele jongeren of deze negatieve ervaringen gerelateerd zijn aan een lagere mate van psychologisch welzijn. In totaal hebben 106 vrouwen en 86 mannen meegedaan (16-24 jaar oud) aan een online vragenlijst. Uit de resultaten bleek dat een hogere mate van gendernonconformiteit samenhangt met een lagere mate van psychologisch welzijn. Verder bleek dat dit verband gemedieerd werd door een hogere mate van stigmatiserende ervaringen. vervolg abstract

begin | vorige | volgende

Vervolg abstract van: Gendernonconformiteit, stigmatisering, en psychologisch welzijn van Nederlandse lesbische, homoseksuele, en biseksuele jongeren Laura Baams, Henny Bos

De relaties verschilden niet voor mannen en vrouwen. De resultaten uit deze studie geven aan dat wanneer de genderexpressie van deze jongeren afwijkt van de verwachte maatschappelijke rollen en uiterlijke kenmerken, dit samengaat met ervaringen van stigmatisering en afwijzing, en dat deze negatieve ervaringen gerelateerd zijn aan een lagere mate van welzijn. Deze studie maakt duidelijk dat ondanks het relatief positieve Nederlandse klimaat betreffende homo-acceptatie, er nog veel te verbeteren is qua acceptie van verschillende genderexpressies.

begin | vorige | volgende

´´Ik vind het vies als twee jongens met elkaar zoenen.´´ Houding ten opzichte van lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren onder Nederlandse scholieren,  Simone de Roos, Lisette Kuyper, Jurjen Iedema

In de media en politiek is veel te doen over hoe met seksuele diversiteit op middelbare scholen wordt omgegaan. Jongeren zijn veelal niet positief over homoseksualiteit en homojongeren ervaren op scholen een negatieve bejegening en daarmee samenhangende gezondheidsproblemen. Maar waar verschillende onderzoeken licht laten schijnen op de factoren die een rol spelen bij de houding van volwassenen ten aanzien van homoseksualiteit, zijn er weinig Nederlandse studies naar de factoren die bij de houding van jongeren van belang zijn. Het doel van de huidige studie is om op basis van data van het onderzoek Health Behaviour in School-aged Children deze factoren in kaart te brengen.vervolg abstract

begin | vorige

Vervolg abstract van: ´´Ik vind het vies als twee jongens met elkaar zoenen.´´ Houding ten opzichte van lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren onder Nederlandse scholieren,  Simone de Roos, Lisette Kuyper, Jurjen Iedema

Er worden vier groepen van factoren bekeken: sociaal-demografische kenmerken (sekse, leeftijd, opleiding, stedelijkheid, etniciteit en religie), etniciteit van goede vrienden, attituden met betrekking tot migranten en genderrollen, en pestgedrag. Jongens, jongeren van lagere schoolniveaus, christelijk en islamitisch opgevoede jongeren, en jongeren die het geloof belangrijk vinden, blijken een negatievere attitude te hebben ten aanzien van homoseksualiteit. Daarnaast zijn jongeren ook iets homonegatiever naarmate hun vriendenkring minder etnisch divers is, ze een conservatievere attitude met betrekking tot genderrollen en een negatievere houding ten opzichte van migranten hebben, en meer pestgedrag vertonen. De resultaten bieden aanknopingspunten voor interventies.

begin | vorige | volgende

Verschillen in seksuele (on)gezondheid tussen homo-, hetero- en biseksuele jongeren,  Koenraad Vermey, Hanneke de Graaf, Bouko Bakker

Doel: Doelen van dit onderzoek zijn het beschrijven van de dimensies van seksuele oriëntatie en het identificeren van seksuele gezondheidsverschillen tussen Nederlandse homo-, hetero- en biseksuele jongeren van 12-25 jaar. Methodiek: Secundaire analyses zijn uitgevoerd op data van het representatieve bevolkingsonderzoek Seks onder je 25e uit 2011. Bijna 8.000 jongeren werden via een digitale vragenlijst gevraagd naar drie dimensies van seksuele oriëntatie (aantrekking, ervaring met seksegenoten en zelfbenoeming) en een vijftal aspecten van seksuele (on)gezondheid zoals beschreven door de WHO. Resultaten: Ongeveer 4,7% van de jongens en 7,2% van de meisjes rapporteerde ten minste enige aantrekking tot het eigen geslacht. vervolg abstract

begin | vorige |

Vervolg abstract van: Verschillen in seksuele (on)gezondheid tussen homo-, hetero- en biseksuele jongeren,  Koenraad Vermey, Hanneke de Graaf, Bouko Bakker

Clusteranalyse naar de drie seksuele oriëntatiedimensies onthulde drie groepen met: 1) exclusief heteroseksuele aantrekking; 2) exclusief en voornamelijk homoseksuele aantrekking; 3) evenveel aantrekking tot beide geslachten en voornamelijk aantrekking tot het andere geslacht. Significant vaker dan de andere groepen rapporteerden homojongens en biseksuele meiden seksuele grensoverschrijding, testgedrag op hiv/soa en specifieke seksuele functieproblemen. Verschillen in het gebruik van de pil en/of condooms als anticonceptie werden niet gevonden, noch verschillen in seksuele tevredenheid. Discussie: Ondanks de beperkte overlap van seksuele oriëntatiedimensies was clustering op basis van seksuele aantrekking mogelijk. De specifieke gezondheidsverschillen worden mogelijk verklaard door algemene en oriëntatie-specifieke factoren, waaronder seksgedrag en minderheidsstress. Conclusie: Significante prevalentieverschillen in specifieke problemen en gedrag gerelateerd aan seksuele (on)gezondheid bevestigen de meerwaarde van differentiatie in seksuele oriëntaties. De auteurs pleiten voor meer onderzoek naar de oorzaken van gezondheidsverschillen, plus aandacht voor de specifieke gezondheidsproblemen van LHB-jongeren in preventie en voorlichting.

begin | vorige |