Het Tijdschrift voor Seksuologie is een wetenschappelijk kwartaalblad. Het staat open voor onderzoek, literatuuroverzichten en beschouwingen over hulpverlening, opleiding en onderwijs, vorming, voorlichting en preventie op het gebied van seksuologie.

In 2016 wordt de Koos Slob prijs voor het beste artikel weer uitgereikt. Alle artikelen die uiterlijk op 15 mei 2016 worden ingediend komen in aanmerking voor deze prijs.
lees meer

Artikelen in het huidige nummer, 2015, jaargang 39, nr. 2

Recidive van jongens die de Leerstraf Seksualiteit hebben gevolgd, Stans de Haas, Chantal van den Berg, Catrien Bijleveld, Marianne Jonker, & Jan Hendriks

Het voorkomen van recidive van seksueel grensoverschrijdend gedrag en andere strafbare feiten is onderzocht onder 686 jongens die tussen 1997 en 2009 deelgenomen hebben aan een Leerstraf Seksualiteit.
lees meer

Seksuele attitudes en seksuele beleving van christenen met orthodoxe geloofsovertuigingen, Onno Bakker, Aart van Drie, Mark Spiering, & Ulrike Popp-Baier

Doel: Positieve en negatieve seksuele attitudes, alsmede aspecten van seksualiteitsbeleving, werden onderzocht bij een christelijke populatie met orthodoxe geloofsovertuigingen.
lees meer

Wie je werft is wat je vindt. Een vergelijking van lesbische, homoseksuele en biseksuele (LHB) deelnemers geworven via LHB- of algemene kanalen, Lisette Kuyper, Henk Fernee, & Saskia Keuzenkamp

De meeste onderzoeken in Nederland en Vlaanderen over lesbische, homoseksuele en biseksuele (LHB) personen maken gebruik van convenience steekproeven...
lees meer

Nieuws

Recidive van jongens die de Leerstraf Seksualiteit hebben gevolgd, Stans de Haas, Chantal van den Berg, Catrien Bijleveld, Marianne Jonker, & Jan Hendriks

Het voorkomen van recidive van seksueel grensoverschrijdend gedrag en andere strafbare feiten is onderzocht onder 686 jongens die tussen 1997 en 2009 deelgenomen hebben aan een Leerstraf Seksualiteit. Dit was een verplicht trainingsprogramma opgelegd door Justitie aan een specifieke groep jongens die vrijwel allemaal voor de eerste keer waren veroordeeld voor een zedendelict (first-offenders). De gemiddelde trainingsduur was 10 tot 12 wekelijkse individuele sessies. Om recidive van de onderzoeksgroep te bestuderen is gebruik gemaakt van uittreksels uit de Justitiële Documentatie van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarnaast zijn gegevens over deelnemers en training op een gestructureerde wijze gedocumenteerd via een registratieformulier. De gemiddelde follow-up tijd na beëindiging van de leerstraf bedroeg 7,5 jaar (SD = 2,9 jaar) met een range van 1 maand tot 15,3 jaar. Van de onderzoeksgroep recidiveerde slechts 4% met een zedendelict, 30% recidiveerde met een gewelds- of vermogensdelict, ruim een derde van de onderzoeksgroep recidiveerde met een verkeersdelict of andere feiten en 31% recidiveerde niet. Implicaties van deze resultaten voor bejegening en aanpak van deze groep jongens die een zedendelict hebben gepleegd worden besproken.

inhoudsopgave | volgende artikel

Seksuele attitudes en seksuele beleving van christenen met orthodoxe geloofsovertuigingen, Onno Bakker, Aart van Drie, Mark Spiering, & Ulrike Popp-Baier

Doel: Positieve en negatieve seksuele attitudes, alsmede aspecten van seksualiteitsbeleving, werden onderzocht bij een christelijke populatie met orthodoxe geloofsovertuigingen.
Methodiek: Door middel van diverse vragenlijsten werden gegevens verzameld over seksuele attitudes en aspecten van de seksuele beleving. Negatieve attitudes en seksualiteitsbeleving werden gemeten met (een vertaling van) bestaande vragenlijsten. Positieve attitudes werden gemeten met een vragenlijst die was opgesteld in het kader van deze studie. De volgende aspecten van de beleving van seksualiteit werden gemeten: positieve seksbeleving, schuldgevoelens, seksuele satisfactie, satisfactie met frequentie, seksuele stress en seksuele problematiek.
Resultaten: Op het gebied van negatieve seksuele attitudes bleek dat een substantieel deel van de vrouwen en mannen masturbatie als zonde beschouwt (20%, N = 292) en vindt dat seksuele gemeenschap alleen binnen het huwelijk hoort (50%, N = 292). Daarnaast waren zij het in grote mate (> 80%) eens met positieve seksuele attitudes, zoals ‘seksualiteit is een gave van God’ en ‘genieten van seks is goed’. Op het gebied van de seksualiteitsbeleving bleek dat de deelnemers (N = 229) over het algemeen een positieve seksbeleving hebben, ze overwegend seksueel tevreden zijn en weinig seksuele problemen ervaren.
... lees meer

inhoudsopgave | vorige artikel | volgende artikel

Seksuele attitudes en seksuele beleving van christenen met orthodoxe geloofsovertuigingen, Onno Bakker, Aart van Drie, Mark Spiering, & Ulrike Popp-Baier

...
Conclusie: Deze studie geeft meer zicht op de seksuele attitudes en aspecten van de seksualiteitsbeleving van christenen met orthodoxe geloofsovertuigingen. Het laat zien dat negatieve seksuele attitudes samen kunnen gaan met een positieve seksbeleving en is daarom relevant voor seksuologen en hulpverleners die in hun praktijk te maken krijgen met deze groep mensen.

inhoudsopgave | vorige artikel | volgende artikel

Wie je werft is wat je vindt. Een vergelijking van lesbische, homoseksuele en biseksuele (LHB) deelnemers geworven via LHB- of algemene kanalen, Lisette Kuyper, Henk Fernee, & Saskia Keuzenkamp

De meeste onderzoeken in Nederland en Vlaanderen over lesbische, homoseksuele en biseksuele (LHB) personen maken gebruik van convenience steekproeven die zijn geworven via de LHB-gemeenschap (zoals via LHB-websites, mailinglists en magazines). Alhoewel deze wervingsmethode een aantal voordelen heeft, introduceert het ook een ernstige bias: er wordt alleen gebruik gemaakt van deelnemers die op LHB-websites komen of LHB-media volgen, terwijl een groot deel van de LHB’ers dit niet doet. In de huidige studie wordt een steekproef van LHB’ers geworven via LHB-kanalen (‘roze steekproef’, N = 3.403) vergeleken met een steekproef geworven via een algemeen panel (‘panel steekproef’, N = 1.000) met als doel een eventuele vertekening in kaart te brengen voor sociaaldemografische kenmerken, kenmerken van de seksuele oriëntatie, reacties op de seksuele oriëntatie en mentaal welbevinden. De steekproeven blijken op al deze terreinen van elkaar te verschillen. De gevonden verschillen impliceren niet dat alle bevindingen uit onderzoeken met roze steekproeven niet valide zijn, maar wel dat de externe validiteit in gevaar is omdat de gevonden prevalenties vertekend zijn. Onderzoekers, interventie-ontwikkelaars en beleidsmakers moeten dus voorzichtig zijn met het trekken van conclusies op basis van prevalenties die uit dit soort onderzoek naar voren komen.

inhoudsopgave | vorige artikel