Het Tijdschrift voor Seksuologie is een wetenschappelijk kwartaalblad over onderzoek en ontwikkelingen op het gebied van de seksuologie. TvS is een uitgave van de Stichting Tijdschrift voor Seksuologie, nauw gelieerd aan de Nederlandse en de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie. Het staat open voor Nederlandstalige wetenschappelijke bijdragen over hulpverlening, onderzoek, opleiding en onderwijs, vorming, voorlichting en preventie.

Artikelen in het huidige nummer, 2014, jaargang 38, nr. 1

Barrières bij het bespreken van seksualiteit bij patiënten met hart- en vaatziekten, Tialda Hoekstra, Anne Visser-Meily, Rebecca Y. Abma-Schouten, Charlotte C. Tuijnman-Raasveld, H. Ellen de Groot, Tiny Jaarsma

Een hart- en vaatziekte kan leiden tot problemen met seksualiteit en veel patiënten hebben behoefte aan het bespreken van deze problemen met een zorgverlener. In hoeverre dergelijke gesprekken plaatsvinden tussen hulpverlener en patiënt en wat mogelijke barrières zijn voor hulpverleners is niet duidelijk. Met dit onderzoek wilden we inzicht krijgen in de huidige praktijk van het bespreken van seksualiteit met patiënten met hart- en vaatziekten en in de mogelijke barrières die zorgverleners ervaren bij het bespreken van de gevolgen van een hartaandoening of CVA voor de seksualiteit. In totaal hebben 547 zorgverleners aan het onderzoek meegedaan, waarvan 305 werkzaam in hartrevalidatiecentra, 155 in hartfalen-poliklinieken, en 87 in CVA- revalidatiecentra in Nederland...
lees meer

Groot, groter, grootst. Achtergronden bij de hulpvraag 'te korte penis', Tim van de Grift, Müjde Özer

In dit artikel wordt de bestaande literatuur rondom de hulpvraag penisverlenging bij mannen met een normale penislengte beschouwd, met adviezen voor patiëntcounseling...lees meer

volgende

Penisvergroting: sofa of scalpel?, Tim van de Grift, Müjde Özer

In dit artikel wordt de bestaande literatuur rondom de behandelmogelijkheden bij mannen met een normale penislengte beschouwd en worden adviezen gegeven voor patiëntselectie en behandelkeuze...
lees meer

Het Tijdschrift voor Seksuologie goed gewaardeerd door zijn lezers, Peter Leusink, Jacques van Lankveld, Paul Enzlin

De financiering van het Tijdschrift voor Seksuologie staat toenemend onder druk en aan wetenschappelijke tijdschriften worden in de toekomst eisen gesteld om beter online toegankelijk te zijn. Om de mogelijkheden te verkennen die kunnen leiden tot een goedkopere en mogelijk andere wijze van informatievoorziening, hebben we lezers ondervraagd over het gebruik van, de waardering voor en de verwachtingen met betrekking tot het Tijdschrift. Er werd een online enquête gehouden onder 947 lezers...
lees meer

PDF Lezersonderzoek

volgende

Nieuws

Seksuele tevredenheid, Charles Picavet

De nieuwe transgenderwet, Ruth Kaufmann

Opinie

De multiculturele voorhuid, René Kropman

Congresverslag

Abstracts Symposium Seksuologisch Onderzoek NVVS 7 februari 2014

Van Emde-Van Boas- Van Usselprijs Seksuologie 2014, Philomeen Weijenborg

| vorige | begin |

Barrières bij het bespreken van seksualiteit bij patiënten met hart- en vaatziekten Tialda Hoekstra, Anne Visser-Meily, Rebecca Y. Abma-Schouten, Charlotte C. Tuijnman-Raasveld, H. Ellen de Groot, Tiny Jaarsma

Een hart- en vaatziekte kan leiden tot problemen met seksualiteit en veel patiënten hebben behoefte aan het bespreken van deze problemen met een zorgverlener. In hoeverre dergelijke gesprekken plaatsvinden tussen hulpverlener en patiënt en wat mogelijke barrières zijn voor hulpverleners is niet duidelijk. Met dit onderzoek wilden we inzicht krijgen in de huidige praktijk van het bespreken van seksualiteit met patiënten met hart- en vaatziekten en in de mogelijke barrières die zorgverleners ervaren bij het bespreken van de gevolgen van een hartaandoening of CVA voor de seksualiteit. In totaal hebben 547 zorgverleners aan het onderzoek meegedaan, waarvan 305 werkzaam in hartrevalidatiecentra, 155 in hartfalen-poliklinieken, en 87 in CVA-revalidatiecentra in Nederland. Minder dan de helft van de zorgverleners gaf aan seksualiteit regelmatig of vaak met hun patiënten te bespreken. Toch vond bijna 75% van de zorgverleners dat ze verantwoordelijk zijn voor het bespreken van seksualiteit. Zorgverleners gaven aan dat ze vaak niet weten hoe ze over het onderwerp moeten beginnen en dat ze onvoldoende opgeleid zijn om seksualiteit te bespreken met patiënten en hun partners. Een andere reden die de respondenten aangaven is dat er vaak geen structureel beleid of protocol aanwezig is waarin staat 'hoe en door wie' seksualiteit besproken dient te worden. Naast het verbeteren van de praktische deskundigheid van zorgverleners op dit gebied, zou het bespreken van seksualiteit tot een vast onderdeel van het beleid binnen de instellingen moeten worden gemaakt.

begin | volgende

Groot, groter, grootst. Achtergronden bij de hulpvraag 'te korte penis' Tim van de Grift, Müjde Özer

Onzekerheden over uiterlijk en functie van de penis kunnen grote impact hebben op het zelfvertrouwen en functioneren van mannen. Zorgen om de penislengte zijn frequent voorkomend en beslaan een heterogene groep patiënten. In dit artikel wordt de bestaande literatuur rondom de hulpvraag penisverlenging bij mannen met een normale penislengte beschouwd en worden adviezen gegeven voor patiëntcounseling. Het grootste deel van de hulpvragers blijkt een normale penislengte te hebben. Vele van hen overschatten de normale penislengte en zijn relatief goed gerust te stellen, echter een groep patiënten volhardt na herhaaldelijke gesprekken en lijdt aan het short penis syndrome. Voor de effectiviteit van de behandeling, zowel psychologisch als chirurgisch, is het van belang om een zo volledig mogelijk beeld van patiënt en zijn hulpvraag te verkrijgen.

begin | vorige | volgende

Penisvergroting: sofa of scalpel? Tim van de Grift, Müjde Özer

Onder invloed van cultuur, media en marketing wendt een toenemend aantal mannen zich tot professionals in verband met onzekerheden over het uiterlijk en de functie van hun penis. Het gaat hier om zowel mannen met een ware micropenis (penislengte <7,5cm in erectie) als mannen met een hulpvraag bij een normale of zelfs bovengemiddelde penislengte. Ondanks de toenemende hulpvraag bestaan er geen uniforme richtlijnen en wordt er een groot aantal indicaties, chirurgische technieken en uitkomstmaten in de literatuur beschreven. In dit artikel wordt de bestaande literatuur rondom de behandelmogelijkheden bij mannen met een normale penislengte beschouwd en worden adviezen gegeven voor patiëntselectie en behandelkeuze. Hoewel een ware micropenis als enige operatie-indicatie gezien wordt, vindt het grootste deel van de penisoperaties plaats bij mannen met een normale penislengte en een sterke wens of symptoomlast. Ligamentchirurgie is de best onderzochte chirurgische interventie bij patiënten met genitale BDD. Hoewel de gemiddelde lengtetoename significant is (2-4 cm), zijn de beschreven post-operatieve tevredenheidspercentages laag (27-33%). Het lijkt daarom realistisch -mede vanwege de potentiële complicaties- om operatieve interventies te beperken tot de groep waarbij op basis van pre-operatieve patiëntkenmerken redelijkerwijs aangenomen kan worden dat post-operatieve winst, zowel lengte als tevredenheid, verwacht kan worden. Psychoseksuele behandeling daarentegen, is zeer effectief gebleken en dient dan ook zo veel mogelijk de behandeling van eerste keuze te zijn.

begin | vorige | volgende

Het Tijdschrift voor Seksuologie goed gewaardeerd door zijn lezers,  Peter Leusink, Jacques van Lankveld, Paul Enzlin

De financiering van het Tijdschrift voor Seksuologie staat toenemend onder druk en aan wetenschappelijke tijdschriften worden in de toekomst eisen gesteld om beter online toegankelijk te zijn. Om de mogelijkheden te verkennen die kunnen leiden tot een goedkopere en mogelijk andere wijze van informatievoorziening, hebben we lezers ondervraagd over het gebruik van, de waardering voor en de verwachtingen met betrekking tot het Tijdschrift. Er werd een online enquête gehouden onder 947 lezers, deze leverde een respons van 23% volledig ingevulde formulieren. Voornamelijk vrouwelijke hulpverleners die zijn ingeschreven in het register van de NVVS en leden van de VVS waren als respondenten goed vertegenwoordigd. Per nummer werden gemiddeld 1 à 2 artikelen gelezen met daarbij abstracts van andere artikelen. De waardering was goed. Rubrieken die een wetenschappelijk karakter hebben (onderzoek, literatuurreviews, internationale abstracts) genoten de meeste belangstelling. Slechts een kleine groep wenste louter een online vorm van het Tijdschrift, een grote groep wilde handhaving van een papieren versie al dan niet in combinatie met online toegang.
PDF Lezersonderzoek

begin | vorige